ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető rendelkezések

A SZABADAGAZDA KFT. (székhely: 1192 Budapest, Margit utca 9. fszt. 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-894922; a továbbiakban: Társaság) számára kiemelt fontosságú cél a www.szabadagazda.hu és a www.sogazda.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói, a Honlapot használó, illetve a Honlapon keresztül megrendelést leadó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Megrendelő) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és a Felhasználó információs önrendelkezési jogának, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelést biztosítása. A Társaság elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak oly módon történő kezelésében, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapot biztonságosan használja. A Társaság a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével végzi:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; és
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.).

A jelen Tájékoztató – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen Tájékoztató, valamint az Infotv. rendelkezései eligazításul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azoknak a Társaság nyilvántartásából való zárolását vagy törlését, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

A jelen Tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Honlap használatához, illetve a megrendelésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra is.

A jelen Tájékoztató nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a Honlapról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, illetve az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

2. A kezelt személyes adatok köre

A Társaság csak olyan személyes adatot (így különösen a Megrendelő nevét [cégnevét], címét, postázási címét, adószámát, számlázási adatait, kapcsolattartójának adatait, telefonszámát és e-mail címét) rögzít és kezel, amelyet a Megrendelő – a Honlapon történő megrendelés/ vásárlás során – önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére, illetve amelyre vonatkozóan a Megrendelő az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. A megrendelés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Tájékoztatóban, valamint a Társaság Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve a megrendelés során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a Megrendelő felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatása és használata során a Honlap szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a Felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a Felhasználó ún. IP-címe, a Felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Honlapon a Felhasználó látogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Honlap látogatottságára, illetve a Honlap eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat a Társaság a rögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ektv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

3. Az adatkezelő személye

A Felhasználó adatainak kezeléséről és az adatkezelés jogszerűségéről a Társaság gondoskodik.

4. Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatait a Társaság csak és kizárólag a Felhasználóval való kapcsolattartás és a megrendelésre vonatkozó számlázás, továbbá – a Felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – harmadik félnek történő továbbításra és marketing célokra kezeli és használja fel.

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság általi adatkezelés jogalapja a Megrendelő általi megrendelés, illetve ennek során a Megrendelő adatai kezeléséhez történő kifejezett írásbeli hozzájárulás, amely egyben a jelen Tájékoztató tartalmának elfogadása is.
A Megrendelő által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabályok által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a Megrendelő hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező.

A Megrendelő személyes adatainak esetleges továbbítását a Társaság a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

6. Az adatok biztonsága

A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a megrendeléshez szükséges mértékben kezeli. A személyes adatokat a Társaság védett szerveren őrzi és minden szükséges, illetve tőle elvárható óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatrögzítést és kezelést a Társaság, illetve a Társaság tagjai, munkavállalói, megbízottai végzik. A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, a személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Megrendelő ehhez igazolható módon hozzájárult.

A Honlap üzemeltetését kizárólag a Társaság látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

8. Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

9. Az érintett személy jogai, jogorvoslat

A Megrendelő jogosult tájékoztatást kérni a Társaságtól a Társaság által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a Felhasználó jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Megrendelővel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Megrendelőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett Megrendelő személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

(i) azoknak kezelése jogellenes;

(ii) ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

(iii) azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

(iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

(v) a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett Megrendelő a törlést a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Megrendelő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Társaság írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Társaság a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Valamennyi érintett Megrendelő, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Záró rendelkezések

A Társaság a jelen Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy a Megrendelő által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Társaság jogosult a Megrendelő bármely, a Társaság által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Megrendelők tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Megrendelő hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Megrendelő vonatkozásában.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései merülnek fel a Társaság általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon a Társasághoz bizalommal e-mail útján az Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! e-mail címen.

A jelen Tájékoztató 2017. október 1. napjától hatályos.

SZABADAGAZDA Kft.