I. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a SZABADAGAZDA Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) honlapjának (www.szabadagazda.hu, www.sogazda.hu valamint utszorosok.hu), a továbbiakban a Honlap), valamint a szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

A Szolgáltató adatai: SZABADAGAZDA KFT.

Székhely: 1192 Budapest, Margit utca 9. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-894922

Adószám: 14235638-2-43

Képviseli: Czinder Viktor ügyvezető

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Honlapon keresztül termékeket, vagy szolgáltatásokat rendel meg. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (a továbbiakban Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön megállapodások megkötését, esetenként eltérő, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

A Honlap kifejezett, eltérő írásbeli rendelkezése hiányában minden a Honlapon megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Honlapnál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF sem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Szolgáltatónál esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását. A Honlapon keresztül történő megrendelés esetén a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Honlap használatára és termékek megrendelésére vonatkozó ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót, és azok minden pontjával egyetért. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony nem jön létre.

A Honlap használatával, illetve a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

A jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelő ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt teljes körűen megismerje.

A Honlapon felhasznált védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. A védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak kizárólag írásbeli hozzájárulással használhatóak fel.

A Szolgáltató az adott helyzetben általában elvárhatóság elvének mentén mindent megtesz a Honlapon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, az esetleges tévedésekért, a Honlap működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Honlapról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

II. A megrendelhető termékek és szolgáltatások köre, a szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

 1. A Szolgáltató a Honlapon keresztül megrendelhető termékek (így többek között útszóró só, jégoldó, kálcium klorid granulátum stb.) forgalmazásával foglalkozik. A Honlap kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Honlapon tekinthető meg, míg az egyes termékek/szolgáltatások specifikációja és ára az adott termékre kattintva, vagy a termék alatti leírásban érhető el. A termékekről megjelenített esetleges képek minden esetben csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek.
 2. A termékek vételára minden esetben magyar forintban feltüntetett, a nettó vételárat és azt terhelő általános forgalmi adót tartalmazza. Az esetlegesen vételár nélkül feltüntetett termékek áráról kapcsolatfelvétel után kaphat információkat.
 3. A Szolgáltató fenntartja a forgalmazott termékek körének, illetve árának megváltoztatásának jogát; a változások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

III. A megrendelés menete a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. A Honlapon történő megrendelés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történik.
 2. A Honlapon történő megrendelésnek feltétele a megrendelőlap megfelelő kitöltése. A megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (megrendelés során megadott) adatainak valódiságáról az email cím megerősítésével meggyőződjön, és amennyiben a megerősítés sikertelen, úgy a megrendelést törölje, illetve további szolgáltatások nyújtásától elálljon.
 3. A Megrendelő a Honlapon elérhető termékeket a megrendelőlap kitöltését valamint a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerését és elfogadását követően a „megrendelés elküldése” gombra kattintással rendelheti meg. A „megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a megrendelése érvényes megrendelésnek minősül, amely alapján a Szolgáltató megkezdi a termék leszállítását. A Megrendeléstől való elállásra a IV. szakaszban részletezett feltételekkel van lehetőség.
 4. A kívánt megrendelésről a Megrendelő visszaigazoló (megerősítő) e-mailt kap, mely tartalmazza a megrendelésre vonatkozó adatokat és a Megrendelő által kitöltött megrendelő lapot. Amennyiben a Megrendelő a „megrendelés elküldése” gomb megnyomását követő 2 (két) órán belül a megrendelésről nem kap visszaigazoló e-mailt, vagy amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel, úgy kérjük, haladéktalanul vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. A Megrendelés leadásával a Megrendelő vállalja a termék vételárának megfizetését. A megrendelés szerinti termék(ek) vételárának (a továbbiakban Vételár) megfizetésének elmulasztásának jogkövetkezményeit a jelen ÁSZF IV. szakasz 8. pontja tartalmazza.
 5. A Megrendelő a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a Honlap ügyfélszolgálatának e-mailes elérhetőségén, illetve telefonon érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési címre hivatkozva.
 6. A Megrendelt termék kiszállítására általános piaci és szállítási körülmények között 3 és 5 munkanapon belül kerül sor, de ettől rövidebb és hosszabb kiszállítási idő is előfordulhat. A kiszállítás időtartamát a Szolgáltatótól független piaci és kereskedelmi körülmények (pl. sóhiány) befolyásolhatják, ezért a Szolgáltató nem vállal garanciát és felelősséget a megrendelt termék kiszállításának elhúzódása miatt, azzal, hogy ilyen esetben (5 munkanapot meghaladó kiszállítás esetén) a Megrendelő érdekmúlásra hivatkozással elállhat a megrendeléstől, amely esetben a Megrendelőt kártérítés nem illeti meg.
 7. A megrendelt termék kiszállítását megelőzően a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott személyek a Megrendelő által a megrendelési lapon megadott telefonos elérhetőségen felveszik a Megrendelővel a kapcsolatot (a továbbiakban Értesítés), és ekkor egyeztetik a felek a megrendelt termék átadás-átvételének – alkalmas – időpontját. Amennyiben a megrendelés leadásától számított 30 (harminc) napon belül, a Megrendelőnek felróható okból nem sikerül alkalmas időpontot leegyeztetni az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, úgy a Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelést törli.
 8. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt termékek, vagy azok egy része nem áll rendelkezésére. A Honlap a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb a megrendelést követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben vagy telefonos úton tájékoztatja a módosulásról, a Megrendelő pedig ezen tájékoztatás megküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül jelezheti a Szolgáltató felé, hogy a terméket a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni.
 9. A Megrendelő a termék kiszállításakor átvételi igazolással igazolja a termék átvételét. Az átvételi igazolásnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követően a Szolgáltató megküldi a Megrendelőnek a megrendelt és leszállított termék(ek) vételárára vonatkozó számlát az átvételi igazolás másolati példányával együtt. A számlán szereplő összeget a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig, a Szolgáltatónak a számlán megjelölt bankszámlaszámára történő banki átutalással köteles megfizetni. Egyéb fizetési módra nincs lehetőség.

IV. Fizetési feltételek, elállás és a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei

 1. A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül fizeti meg.
 2. Megrendelő számla ellenében, banki átutalással köteles kiegyenlíteni a termék vételárát a számlán szereplő fizetési határidőig.
 3. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot, vagy feltételt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
 4. Az elállás jogát a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint) jogosult gyakorolni, a vásárlást követő 14 napon belül. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a Honlap ügyfélszolgálatának e-mail címére: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 5. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.
 6. A jogi személyek és a Szolgáltató között létrejött megrendelésekre vonatkozó elállási szándékra az alábbi szabályok az irányadóak:
  (i) fővárosi megrendelés esetén a Megrendelő az Értesítésig (a kiszállítás megkezdéséig) jogosult – következmények nélkül – elállni az általa leadott megrendeléstől;
  (ii) vidéki megrendelések esetén kizárólag a megrendelés leadásának napján (a leadás napján 24:00 óráig) van lehetőség a megrendeléstől való – következmények nélküli – elállásra.
 7. Az elállásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a megrendeléssel felmerült költségeit.
 8. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a megrendelés szerinti Vételárat megfizetni, úgy a Szolgáltató: 
  (i) a Megrendelő megrendelőlapban megadott címére fizetési felszólítást küld;
  (ii) amennyiben a Szolgáltató fizetési felszólításában megjelölt határidőig a Megrendelő nem egyenlíti ki a megrendelt termék(ek) Vételárát, úgy a Szolgáltató által meghatalmazott ügyvéd fizetési felszólítást küld a Megrendelő megrendelőlapban megadott címére. Ebben az esetben az ügyvédi felszólítás ügyvédi munkadíját a Szolgáltató továbbszámlázza a Megrendelő felé, és a Megrendelő a Vételár mellett köteles az ügyvédi munkadíj összegét is megfizetni. 
  (iii) amennyiben a Megrendelő a fenti felszólítások ellenére nem egyenlíti ki a fenti összegeket, úgy a Szolgáltató a követelés behajtását egyéb jogi útra tereli, amelynek költségeit a Megrendelőt terhelik.
  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat megfizetésére is köteles, amelynek mértékére és szabályaira vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

V. Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Korm. rendelet, szem előtt tartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak
 2. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítása nem eredményez kedvezőtlenebb szerződési feltételeket azon Megrendelő(k)nek, akiknek már leadott, átfutási időn belüli megrendelése van folyamatban.
 4. A jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazhatóságát.
 5. A Honlapon megrendelt termékekkel, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
 6. A Honlap felhasználói, illetve Megrendelői a jelen ÁSZF-et, a Honlap használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Honlap ügyfélszolgálatához fordulhatnak a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.
 7. A Honlap működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.


A jelen ÁSZF 2017. október 1. napjától hatályos.

SZABADAGAZDA Kft.